LinkedIn Twitter Facebook Instagram

Zasady BHP dla podwykonawców

1. Wymagania ogólne

1.1. Przed rozpoczęciem prac przedstawiciel kierownictwa każdego podwykonawcy spotyka się z dyrektorem zakładu/kierownikiem projektu KBR POLAND oraz przedstawicielem Działu BHP. W czasie tego spotkania określone zostaną wymagania KBR POLAND i klienta w zakresie BHP.
1.2. Podwykonawcy zobowiązani są aktywnie promować wśród swoich pracowników zasady bezpieczeństwa, a pracownicy nadzoru aktywnie uczestniczyć w spotkaniach BHP, kontrolach BHP, programach motywacyjnych (system kar i nagród) oraz wszelkich innych inicjatywach zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa. Wszyscy podwykonawcy muszą posiadać własne procedury BHP oraz prowadzić własny program BHP, który spełnia niniejsze wymagania minimalne.

2. Oczekiwania/cele/zadania

2.1. KBR POLAND wymaga, aby podwykonawca oraz jego podwykonawcy kładli duży nacisk na bezpieczeństwo przez cały czas wykonywania prac.
2.2. Wszyscy podwykonawcy muszą w pełni realizować założenia Polityki oraz procedur BHP wdrożonymi przez KBR POLAND i/lub klienta. Muszą zapewnić, aby wszystkie wymagane szkolenia były zrealizowane oraz aby na bieżąco były przekazywane informacje niezbędne do celów raportowania KBR POLAND, a w szczególności informacje o zdarzeniach wypadkowych.
2.3. Założeniem i głównym celem KBR POLAND jest zapewnienie środowiska pracy wolnego od wypadków i urazów - ZERO WYPADKÓW.

3. Zgodność z polityką, procedurami i programami BHP

3.1. Wszyscy podwykonawcy muszą przestrzegać procedur BHP KBR POLAND i klienta oraz zapewnić, że są one przestrzegane przez ich pracowników, przedstawicieli i podwykonawców.